home BTHosting

Algemene Voorwaarden van BTHosting B.V. per 01 januari 2013

Artikel 1 - Definities
1.1 In de AV hebben de volgende, met een hoofdletter aangeduide termen de volgende betekenis:
a. AV: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;
b. Bijlage: als zodanig in de AV genoemd document dat als annex behoort tot de AV;
c. Cliënt: wederpartij van BTHosting B.V.;
d. BTHosting: de gebruiker van de AV, inclusief (maar niet uitsluitend) overige
handelsnamen: BTHosting, BTBackUp.
e. Overeenkomst: tussen BTHosting B.V. en de Cliënt gesloten overeenkomst;
f. Pakket: geheel van zaken en/of diensten dat BTHosting B.V. aan de cliënt levert op grond
van de Overeenkomst;
1.2 Waar toepasselijk kunnen de definities uit de AV in het meervoud worden gebruikt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid AV
2.1 De AV zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen en offertes van MM Beckers/R de Jongh en/of door MM Beckers / R de Jongh aangewezen personen (hierna te noemen BTHosting B.V.), op alle onderhandelingen en besprekingen waarbij BTHosting B.V. betrokken is, alsmede op iedere Overeenkomst, één en ander behoudens voor zover toepasselijkheid schriftelijk uitdrukkelijk is uitgesloten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt is uitgesloten. Voor zover vereist vormt het ter handstellen of het langs elektronische weg ter beschikking stellen van de AV aan de Cliënt de verklaring van BTHosting B.V. dat toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt worden afgewezen.
2.3 Partijen kunnen afwijkingen van de Overeenkomst slechts schriftelijk overeenkomen.
2.4 Voor zover enige bepaling van de Overeenkomst en/of de AV onverbindend mocht blijken te
zijn, blijven de overige bepalingen onverkort hun gelding houden. In een dergelijk geval geldt van rechtswege in plaats van de onverbindende bepaling een verbindende bepaling die de inhoud en strekking van de onverbindende bepaling zo veel mogelijk benadert. Partijen zullen in overleg deze verbindende bepaling schriftelijk vastleggen en ondertekenen.

Artikel 3 - Tot stand komen van Overeenkomsten
3.1 De website(s) van BTHosting B.V. bevat(ten) geen aanbiedingen, maar slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod.
3.2 De (potentiële) Cliënt kan BTHosting B.V. een aanbod doen door het online invullen van
aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren zijn doorgaans op de website(s) van BTHosting B.V. in te vullen.
3.3 BTHosting B.V. zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk op aanvragen te reageren. Uit het eventueel uitblijven van enige reactie kan de (potentiële) Cliënt nimmer de conclusie verbinden dat BTHosting B.V. de aanvraag heeft gehonoreerd.
3.4 BTHosting B.V. is gerechtigd om aanbiedingen die niet bestaan uit aanvraagformulieren die correct zijn ingevuld én indien noodzakelijk, zijn vergezeld van de benodigde bijlagen zonder
nadere kennisgeving niet in behandeling te nemen.
3.5 De Overeenkomst komt (na de ontvangst van het desbetreffende aanvraagformulier) eerst tot stand zodra BTHosting B.V. dat schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra BTHosting B.V. aanvangt met het uitvoeren van de werkzaamheden. De hiervoor bedoelde schriftelijke bevestiging is niet gelijk aan de eventuele bevestiging door BTHosting B.V. dat het aanvraagformulier is ontvangen en/of in behandeling is genomen.
3.6 Alle door BTHosting B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een door BTHosting B.V.
gezonden factuur staat ook gelijk aan een aanvaarding.
3.7 Offertes zijn geldig tot 14 dagen na verzending.
3.8 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van BTHosting B.V. zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
3.9 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4 - Duur en beëindiging Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals genoemd in de schriftelijke bevestiging door BTHosting B.V. zoals bedoeld in artikel 3.5 van de AV, bij gebreke daarvan te rekenen vanaf het moment dat BTHosting B.V. aanvangt met het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst, en bij gebreke daarvan te rekenen vanaf het moment dat de Cliënt aanvangt met het gebruik van het Pakket.
4.2 De Overeenkomst wordt per afloop van de geldende bepaalde tijd telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde tijd van 12 maanden, behoudens tijdige opzegging. Een opzegging is tijdig indien deze door de wederpartij is ontvangen uiterlijk 1 volle kalendermaand vóór afloop van de geldende bepaalde tijd.
4.3 BTHosting B.V. heeft in ieder geval het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder zelf tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn in geval van:
• surseance van betaling of faillissement van de Cliënt of de eigen aanvraag van/aangifte tot
surseance van betaling of faillissement;
• feitelijke staking van de ondernemingsactiviteiten van de Cliënt en/of liquidatie van de
onderneming van de Cliënt, en/of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft
verloren, voor zover de Cliënt bij het aangaan van de Overeenkomst een onderneming
dreef; en/of
• handelen van de Cliënt in strijd met artikel 6 van de AV.
4.4 Indien de Overeenkomst het aanvragen en/of registreren van een specifieke
internetdomeinnaam betreft en blijkt dat deze niet kan worden geregistreerd, is BTHosting B.V.
gerechtigd om de Overeenkomst ten aanzien van het aanvragen en/of registreren van die
specifieke internetdomeinnaam te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze ontbinding laat de Overeenkomst voor het overige onverlet.
4.5 Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst dienen te geschieden door middel van een
schriftelijk en bevoegd ondertekend document.
4.6 Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de Overeenkomst overstapt naar een andere
deelnemer dan BTHosting B.V., laat dit de looptijd van de Overeenkomst en de
(betalings)verplichtingen van de Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
4.7 De bepalingen omtrent beëindiging uit de AV en de Overeenkomst laten de wettelijke
mogelijkheden tot beëindiging van de Overeenkomst onverlet.

Artikel 5 - Levering
5.1 Onder levering wordt hierna verstaan, plaatsen van advertenties, online plaatsen van nieuwe of aangepaste webdocumenten, hosting, domeinregistratie, online back-updienst (BTBackUp) en toesturen van een rapportage van een site controle.
5.2 BTHosting B.V. zal zich inspannen de Pakketten zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn.
BTHosting B.V. verbindt zich echter niet tot een permanente, ononderbroken en ongestoorde
beschikbaarheid van de Pakketten, waaronder, in het voorkomende geval, de hostingdiensten, de werking van de servers en de toegang daartoe.
5.3 Indien BTHosting B.V. mededeling van een derde ontvangt dat diens rechten op onrechtmatige wijze, dan wel in strijd met een contractuele verplichting door de Cliënt worden geschonden met behulp van het Pakket, is BTHosting B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover die verband houdt met de geclaimde schending van rechten, met onmiddellijke ingang te staken. Dit kan in voorkomende gevallen leiden tot het ontoegankelijk maken en/of het verwijderen van gegevens van de Cliënt, zoals van gegevens aanwezig op een server. BTHosting B.V. zal alsdan de Cliënt in de gelegenheid stellen inhoudelijk te reageren op de stellingen van de betreffende derde, welke reactie BTHosting B.V. gerechtigd is door te zenden aan de betreffende derde. Indien de Cliënt bezwaar heeft tegen het prijsgeven van zijn identiteit aan de derde, dient de Cliënt dit in de reactie kenbaar te maken, bij gebreke waarvan BTHosting B.V. in ieder geval gerechtigd is de gehele reactie zonder beperkingen door te zenden. Indien vervolgens na reactie van de derde, of het uitblijven daarvan, voor BTHosting B.V. buiten enige twijfel staat dat de claim van de derde onterecht is, zal BTHosting B.V. de uitvoering van de Overeenkomst hervatten. Voor zover voor BTHosting B.V. daarover nog enige twijfel bestaat, is BTHosting B.V. eerst gehouden om de uitvoering van de Overeenkomst te hervatten zodra onherroepelijk tussen de Cliënt en de betreffende derde in rechte vaststaat dat de claim van de derde onterecht is.
5.4 Voor zover (het gebruik van) het Pakket de toepassing door de Cliënt van scriptingtaal en/of
programmeertaal mogelijk maakt, is BTHosting B.V. gerechtigd om zonder voorafgaande
waarschuwing scripts en/of programmeertaal te deactiveren indien deze aan de normale werking van de computersystemen (waaronder servers) van BTHosting B.V. of derden in de weg staan. BTHosting B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van het gebruikmaken van de hiervoor bedoelde bevoegdheid tot deactivering.
5.5 BTHosting B.V. zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Pakketten en de overige
handelingen ter uitvoering van de Overeenkomst vrij zijn van (computer)virussen en
hackers(programmatuur). BTHosting B.V. verbindt zich echter niet tot het vrijwaren van de Cliënt
van (computer)virussen en hackers(programmatuur). De Cliënt is zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn
systemen, zoals antivirus programmatuur en een firewall.
5.6 BTHosting B.V. kan de onderdelen waaruit een Pakket bestaat gedurende de looptijd van de Overeenkomst vervangen door soortgelijke onderdelen met dezelfde of nagenoeg dezelfde
functionaliteit.
5.7 BTHosting B.V. controleert op geen enkele wijze de rechtmatigheid van namens de Cliënt aan te vragen internetdomeinnamen. De Cliënt is ter zake van de rechtmatigheid en het gebruik van de internetdomeinnamen zelf geheel aansprakelijk en verantwoordelijk.
5.8 BTHosting B.V. heeft het recht om bij beëindiging van de Overeenkomst en bij het staken van gebruik door de Cliënt van delen van het Pakket (zoals bij het overstappen naar een andere
Deelnemer) alle noodzakelijke handelingen te verrichten om die nodig zijn om het gebruik
daadwerkelijk te staken. BTHosting B.V. behoudt zich het recht voor om na twee weken na
beëindiging van de Overeenkomst of het staken van het gebruik door de Cliënt van delen van het Pakket alle (opgeslagen) gegevens en/of verbindingen ten aanzien van de Overeenkomst
respectievelijk het betreffende deel van het Pakket te verwijderen. De Cliënt dient zelf voor tijdige back-ups zorg te dragen.
5.9 Beëindiging van de Overeenkomst waarvan internetdomeinnamen deel uitmaken, houdt
automatisch in beëindiging van de registratie van die internetdomeinnamen op naam van de Cliënt. Indien de Cliënt de internetdomeinnamenregistratie op eigen naam wenst te behouden, dient de Cliënt daartoe zelfstandig vóór het einde van de Overeenkomst de benodigde handelingen te hebben verricht. Ook hiervoor geldt de termijn zoals opgenomen in artikel 6.4 van de AV.
5.10 Door BTHosting B.V. vermelde tijdstippen of data van nakoming constitueren geen fatale
termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de Cliënt nakoming
van enige verplichting binnen een bepaalde termijn wenst, zal de Cliënt BTHosting B.V. daarvoor
deugdelijk in gebreke dienen te stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming.
Overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding of annulering van de opdracht.
5.11 De Cliënt kan geen verdere rechten aan de Overeenkomst ontlenen dan de rechten die
uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn genoemd.
5.12 In geval van overmacht kan de opdrachtgever BTHosting B.V. nimmer op haar verplichtingen
aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien BTHosting B.V. niet aan haar
verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(s gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst,
overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen,
defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve
verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen en ziekte en/of afwezigheid van voor de
levering van diensten cruciale medewerkers. Indien door overmacht BTHosting B.V. langer dan een
maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
5.13 BTHosting B.V. is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij
gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
5.14 BTHosting B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
5.15 BTHosting B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BTHosting B.V.
is uit gegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6 - Cliënt
6.1 De Cliënt dient alle door BTHosting B.V. in het kader van de aanmeldings- en/of het
registratieproces gevraagde gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen.
6.2 De Cliënt dient zelf zorg te dragen voor het actueel en up-to-date houden bij BTHosting B.V.
van de door de Cliënt opgegeven gegevens. De Cliënt dient wijzigingen in zijn gegevens steeds
onverwijld schriftelijk en bevoegd ondertekend aan BTHosting B.V. te doen toekomen. BTHosting
B.V. kan een andere wijze van kennisgeving toestaan. Totdat de Cliënt wijzigingen heeft
doorgegeven in zijn gegevens, is BTHosting B.V. gerechtigd om de door de Cliënt opgegeven
gegevens als correct te blijven beschouwen en gebruiken.
6.3 De Cliënt dient alle door BTHosting B.V. verstrekte gegevens, waaronder met name
gebruikersnamen en wachtwoorden, steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De
eventueel door BTHosting B.V. aan de Cliënt verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn
strikt persoonlijk. Het is de Cliënt niet toegestaan de door BTHosting B.V. aan hem verstrekte
gebruikersnamen en wachtwoorden door derden te laten gebruiken. De eventueel door BTHosting
B.V. verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden blijven eigendom van BTHosting B.V..
6.4 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het eventueel overstappen van BTHosting B.V. naar een
andere Deelnemer dient de Cliënt deze overstap schriftelijk aan BTHosting B.V. te hebben bekend
gemaakt. De Cliënt dient daarbij aan te geven op welke tijdstippen zij precies geen gebruik meer
wenst te maken van de in het kader van het Pakket gebruikte (opgeslagen) gegevens en/of
verbindingen.
6.5 De Cliënt dient eventuele klachten over de Pakketten en de facturen van BTHosting B.V.
uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de oorzaak van de klacht aan BTHosting B.V. te
hebben gemeld, vergezeld van een gemotiveerde beschrijving van de klacht en de (vermeende)
oorzaak. Indien van de Cliënt redelijkerwijs niet verwacht mocht worden de oorzaak van de klacht
meteen bij het ontstaan van de oorzaak te hebben ontdekt, gaat de hiervoor bedoelde termijn van
14 dagen eerst in op de dag dat zulks redelijkerwijs wel verwacht mocht worden. Dit artikellid geldt
mutatis mutandis voor het melden van schade.
6.6 De Cliënt zal het Pakket niet aanwenden voor enig gebruik in strijd met de wet, de
Overeenkomst, de openbare orde en/of goede zeden. Het is de Cliënt in het bijzonder verboden
gegevens in strijd is met de wet weer te geven, te verzenden en/of op te slaan. Het aanbrengen
met behulp van het Pakket van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is de Cliënt
tevens verboden. De Cliënt zal met behulp van het Pakket geen ongevraagde commerciële
communicatie (waaronder "spam") verkopen, uitvoeren of daarmee op enigerlei andere wijze
betrokken bij zijn.
6.7 Onder gebruik als bedoeld in de eerste volzin van artikel 6.6 wordt in ieder geval verstaan:
• handelen waardoor op onrechtmatige wijze rechten van derden worden geschonden en /of
schade wordt toegebracht aan derden;
• handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van BTHosting B.V. of derden;
• handelen dat in redelijkheid door BTHosting B.V. als bedreigend, discriminerend, racistisch,
obsceen of aanstootgevend wordt beoordeeld;
• het promoten van activiteiten of websites die in strijd zijn of handelen met Nederlands
recht;
• handelen waardoor een gerede kans bestaat dat schade wordt toegebracht aan zaken van
BTHosting B.V. of derden, waaronder servers;
• handelen waardoor de normale werking van de systemen (waaronder servers) van
BTHosting B.V. en/of derden, alsmede het internetverkeer in gevaar wordt gebracht,
waaronder betrokkenheid bij hacken, spam, de verspreiding van computervirussen en/of
mailbommen;
• aannemen van een valse identiteit; en
• gebruik maken van "IRC of IRC bots" op de servers van BTHosting B.V..
• het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend
kan worden genoemd;
• het verspreiden van vertrouwelijke informatie
Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van
BTHosting B.V., niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter
beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of
gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of
deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te
aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet (Netiquette, zoals
vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)). Hieronder vallen bijvoorbeeld de
volgende handelingen en/of gedragingen:
NB: (Kinder-)pornografie en sex-gerelateerd materiaal zijn verboden op onze servers. Dit geldt
voor sites met sexuele inhoud, of sites die naar adult content elders verwijzen.
Sites die Bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
- Pirated software
- Hacker programma's of archieven
- Warez sites
- Adult sites
- MP3
- Meer dan 20% van webruimte als downloads.
BTHosting B.V. houdt zich het recht voor ten alle tijde tot afsluiting over te gaan.
Onder de bovenaangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen
van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is
bepaald.
De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. BTHosting B.V. behoudt zich het recht voor om
op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere
invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht.
6.8 De Cliënt dient bij het gebruik van het Pakket de aanwijzingen van BTHosting B.V. op te volgen
voor een normaal gebruik van het Pakket en/of een normaal functioneren van de systemen
(waaronder servers) van BTHosting B.V. en/of derden. De aanwijzingen kunnen onder meer zien op
het gebruik van veiligheidsroutines.
6.9 Het is de Cliënt niet toegestaan structureel de overeengekomen hoeveelheid maximaal
dataverkeer en/of dataruimte te overschrijden. Er is sprake van een structurele overschrijding
indien de Cliënt gedurende een aaneengesloten periode van vier weken de limiet overschrijdt, of
deze limiet meer dan vier afzonderlijke keren per vier weken overschrijdt. De Cliënt dient de
hoeveelheden dataverkeer en dataruimte zelf te monitoren. Bij structurele overschrijding van de
limieten is BTHosting B.V. gerechtigd om deze overschrijding feitelijk te niet te doen, te
verwijderen en/of onmogelijk te maken.
6.10 De Cliënt dient zelf voor tijdige back-ups zorg te dragen van zijn gegevens.
6.11 Indien het Pakket de Cliënt de mogelijkheid biedt om e-mail uit te lezen, dient daarvoor een
minimaal interval van vijf minuten te worden gehanteerd.
6.12 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Cliënt alle benodigde medewerking te verlenen
om het beëindigen van het gebruik van het Pakket probleemloos te laten verlopen. De Cliënt zal
alle aan hem ter beschikking gestelde zaken onverwijld op eigen kosten aan BTHosting B.V.
retourneren en de ter beschikking gestelde gegevens vernietigen.

Artikel 7 - Tarieven
7.1 BTHosting B.V. is gerechtigd de tarieven in rekening te brengen zoals vermeld in de
Overeenkomst. Indien geen tarieven zijn vermeld in de Overeenkomst, gelden de tarieven voor de
Pakketten zoals die door BTHosting B.V. bij het tot stand komen van de Overeenkomst op haar
website zijn gepubliceerd, en bij gebreke daarvan de door BTHosting B.V. gewoonlijk voor deze
betreffende Pakketten in rekening gebrachte tarieven.
7.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven exclusief BTW en eventueel overige van
overheidswege op te leggen heffingen.
7.3 BTHosting B.V. is gerechtigd om de geldende tarieven jaarlijks te wijzigen. BTHosting B.V. zal
van deze bevoegdheid geen gebruik maken binnen drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest
geëigende wijze aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
7.4 Indien de Cliënt de maximale hoeveelheid dataverkeer en/of dataruimte zoals die voor het
Pakket geldt overschrijdt, is BTHosting B.V. gerechtigd de daarvoor overeengekomen extra
tarieven (boetes) per Megabyte in rekening te brengen aan de Cliënt. Dit laat de overige
bevoegdheden van BTHosting B.V. ten aanzien van de overschrijding, zoals onder meer vermeld in
artikel 6.11 onverlet.

Artikel 8 - Betaling
8.1 De Cliënt dient voor de betaling van de door de Cliënt verschuldigde bedragen toestemming te
verlenen voor één of meer automatische incasso's.
8.2 BTHosting B.V. is gerechtigd om voorafgaande aan het begin van de looptijd van de
Overeenkomst, en in geval van verlenging van de Overeenkomst voorafgaande aan de periode van
verlenging, vooruit te factureren over de gehele nog te verstrijken looptijd.
8.3 Betaling dient uiterlijk door BTHosting B.V. te zijn ontvangen binnen 14 dagen na
factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn voor betaling, waarna wettelijke rente over het
betreffende bedrag verschuldigd is. De Cliënt dient er voor zorg te dragen dat de door hem ter
incasso opgegeven rekening te allen tijde voldoende saldo bevat om de incasso's van BTHosting
B.V. mogelijk te maken.
8.4 Indien BTHosting B.V. er niet in slaagt om binnen 14 dagen na factuurdatum de verschuldigde
bedragen te incasseren, zal BTHosting B.V. de Cliënt daarvan mededeling doen door middel van
een betalingsherinnering. Indien BTHosting B.V. het verschuldigde bedrag, inclusief rente en
eventuele administratiekosten, niet binnen 5 werkdagen na deze mededeling heeft ontvangen, is
BTHosting B.V. gerechtigd om zonder nadere aankondiging tot het treffen van rechtsmaatregelen
over te gaan. BTHosting B.V. is gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de Cliënt te brengen. In geval van niet tijdige
betaling is BTHosting B.V. gerechtigd de geleverde diensten zonder aankondiging of mededeling in
te trekken tot dat alle facturen betaald zijn.
8.5 De Cliënt is niet gerechtigd de vorderingen van BTHosting B.V. op de Cliënt te verrekenen met
vorderingen van Cliënt op BTHosting B.V., behoudens voor zover de Cliënt over een op
tegenspraak gewezen (kort geding) vonnis beschikt dat de vordering van de Cliënt op BTHosting
B.V., althans een voorschot daarop, toewijst. Het verrekeningsverbod geldt niet voor natuurlijke
personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, tenzij BTHosting B.V. de
vordering gemotiveerd betwist binnen één maand na ontvangst van de mededeling tot
verrekening.
8.6 Indien de Cliënt niet tijdig betaalt is BTHosting B.V. gerechtigd de eventueel van het Pakket
deel uitmakende registratie van internetdomeinnamen op naam van BTHosting B.V. te laten
overschrijven. Voor het wederom op naam van de Cliënt zetten van de internetdomeinnamen is de
Cliënt gehouden tot betaling van de openstaande facturen, alsmede tot betaling van een
vergoeding voor administratie- en kantoorkosten van EUR 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) per
geregistreerde internetdomeinnaam. Indien de Cliënt niet binnen drie maanden na het op naam
zetten van de internetdomeinnamen deze weer op zijn naam heeft laten zetten door het voldoen
aan de gestelde voorwaarden, is BTHosting B.V. gerechtigd de registratie van de
internetdomeinnamen op te heffen dan wel over te doen aan een derde.
8.7 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan BTHosting B.V.
8.8 BTHosting B.V. is gerechtigd haar vorderingen op haar opdrachtgever te verrekenen met de
schulden die BTHosting B.V. aan die opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die
opdrachtgever niet opeisbaar zijn.
8.9 In het geval van onderhoud of nieuwbouw aan een website van de opdrachtgever worden de
wijzigingen pas eigendom na betaling.

Artikel 9 - Sancties
9.1 Iedere keer dat de Cliënt in strijd handelt met artikel 6.6,7,11 en 13 van de AV, verbeurt de
Cliënt daarmee aan BTHosting B.V. een direct opeisbare boete van EUR 2.500,-- (zegge:
tweeduizend vijfhonderd euro).

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de aan hem door
BTHosting B.V. verschafte gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang die daarmee
verkregen wordt, zelfs in het geval de Cliënt van dat gebruik en/of toegang niet op de hoogte is.
10.2 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van BTHosting B.V. uitgesloten,
behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald.
10.3 BTHosting B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare
tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen:
a. indien het schade betreft aan zaken van de Cliënt, zal BTHosting B.V. de herstel- en
vervangingskosten vergoeden, zij het tot een maximum gelijk aan hetgeen BTHosting B.V.
in het betreffende jaar aan de Cliënt factureert op grond van de Overeenkomst.
10.4 De Cliënt zal BTHosting B.V. vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van
schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring ziet niet op
schade die op grond van dit artikel voor rekening komt van BTHosting B.V.
10.5 De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel gelden niet in geval van opzet
of grove schuld van BTHosting B.V. of haar beleidsbepalers.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
11.1 De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de
zaken en programmatuur die BTHosting B.V. aanwendt of ter beschikking stelt in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 De intellectuele eigendomsrechten van alle door BTHosting B.V. aan de Cliënt ter beschikking
gestelde programmatuur en gegevens berusten bij BTHosting B.V. of de derde(n) die BTHosting
B.V. heeft (hebben) gemachtigd de programmatuur en de gegevens aan de Cliënt ter beschikking
te stellen. De Cliënt verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de
programmatuur en de gegevens. Deze gebruiksrechten zijn beperkt tot het doel waarvoor de
programmatuur en de gegevens zijn verstrekt en eindigen zodra de Overeenkomst eindigt.
11.3 In geval een derde jegens de Cliënt op enigerlei wijze claimt rechten op de ter beschikking
gestelde programmatuur en gegevens te hebben, dient de Cliënt BTHosting B.V. hierover
onverwijld volledig te informeren en de betreffende derde te wijzen op de rechten van BTHosting B.V.

Artikel 12 - Koop op afstand
12.1 De Overeenkomst kan door de Cliënt, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden ontbonden overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt onder meer in dat de Cliënt alsdan het
recht heeft om binnen zeven werkdagen na de ontvangst van het Pakket de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden. Voorts betekent dit dat voor zover BTHosting B.V. niet voldaan
mocht hebben aan de eisen van artikel 7:46c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, deze termijn drie
maanden bedraagt na ontvangst van het Pakket. Ook betekent dit dat als BTHosting B.V. binnen
deze drie maanden alsnog aan de eisen van artikel 7:46c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voldoet,
de Cliënt het recht heeft om binnen zeven dagen na het alsnog voldoen aan die eisen de
Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
12.2 In het geval de Cliënt tot ontbinding als bedoeld in het vorig artikellid overgaat, dient de
Cliënt het Pakket aan BTHosting B.V. te retourneren in de staat waarin hij hem heeft ontvangen.
Het Pakket, voor zover dit uit zaken bestaat, dient te worden geretourneerd op het adres:
BTHosting B.V., Albrandswaardseweg 5, 3171 AD, Poortugaal, tenzij BTHosting B.V. aangeeft de zaken op te zullen
halen. De kosten van verzending komen voor rekening van de Cliënt.
12.3 De Cliënt kan geen gebruik maken van het recht de Overeenkomst te ontbinden, voor zover
deze ziet op onderdelen van het Pakket die:
• tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt (zoals
internetdomeinnamen);
• duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• snel kunnen bederven of verouderen;
• van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Cliënt hun
verzegeling heeft verbroken;
• van kranten en tijdschriften.

Artikel 13 - Upgraden en downgraden van het Pakket
13.1 Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de Overeenkomst wenst over te stappen naar een
gelijksoortig Pakket met een hoger tarief (upgraden), kan BTHosting B.V. een verzoek daartoe
tussentijds inwilligen. BTHosting B.V. is nimmer verplicht met upgraden in te stemmen. Vanaf het
moment van ter beschikkingstelling van het nieuwe Pakket zullen de nieuwe tarieven en
voorwaarden voor het nieuwe Pakket gelden, zij het dat de geldende looptijd van de Overeenkomst
wordt gehandhaafd.
13.2 Indien de Cliënt gedurende de looptijd van de Overeenkomst wenst over te stappen naar een
gelijksoortig Pakket met een lager tarief (downgraden), kan BTHosting B.V. een verzoek daartoe
tussentijds inwilligen. BTHosting B.V. is nimmer verplicht met downgraden in te stemmen De
geldende looptijd van de Overeenkomst wordt bij downgraden gehandhaafd, terwijl de lagere
tarieven eerst zullen gelden vanaf het moment van verlenging van de geldende looptijd als bedoeld
in artikel 4.2 van de AV. Een verzoek tot downgraden dat de Cliënt doet voorafgaande aan een
stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst, maar in de periode dat tijdige opzegging als
bedoeld in artikel 4.2 van de AV niet meer mogelijk is, zal door BTHosting B.V. nimmer in
behandeling behoeven te worden genomen.
13.3 De Cliënt kan zich er slechts op beroepen dat een Pakket gelijksoortig is voor zover
BTHosting B.V. zulks schriftelijk aan de Cliënt heeft aangegeven.
13.4 Indien de Cliënt wenst over te stappen naar een Pakket dat niet gelijksoortig is en de Cliënt
wenst dat het oude Pakket komt te vervallen, dient zij BTHosting B.V. daartoe een verzoek te doen.
Een dergelijke afspraak kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. Indien partijen een
dergelijke overeenkomst niet sluiten, zal de Cliënt, onafhankelijk van de vraag of hij het oude
Pakket nog gebruikt, de daarvoor verschuldigde tarieven tot het einde van de looptijd van de
betreffende Overeenkomst verschuldigd blijven.

Artikel 14 - Wijziging AV
14.1 BTHosting B.V. is gerechtigd om de AV gedurende de looptijd van de Overeenkomst te
wijzigen.
14.2 De gewijzigde AV zijn van toepassing op de Overeenkomst 30 dagen na de schriftelijke
bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 15 - Overige bepalingen
15.1 De Overeenkomst, de AV en de Bijlagen vormen de gehele en volledige overeenkomst tussen
partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Alle dienaangaande aan de
Overeenkomst voorafgaande gevoerde correspondentie, communicatie en gemaakte afspraken
vervallen met het sluiten van de Overeenkomst.
15.2 Voor zover toepasselijke bepalingen strijdig zijn, prevaleren de bepalingen uit de documenten
die in de volgende rangorde eerder worden genoemd boven de documenten die later worden
genoemd:
• de Overeenkomst;
• de AV;
• de bijlagen bij de Overeenkomst;
• de Bijlagen.
15.3 Indien sprake is van meer dan één bijlage bij de Overeenkomst of meer dan één Bijlage,
geldt de volgende rangregeling bij onderlinge strijdigheid tussen die bijlagen bij de Overeenkomst
of tussen die Bijlagen:
• de lager genummerde bijlagen of Bijlagen prevaleren boven de hoger genummerde bijlagen
of Bijlagen (bijvoorbeeld: bijlage A prevaleert boven bijlage B, en Bijlage I prevaleert
boven Bijlage II);
• indien geen sprake is van nummering, prevaleren de bijlagen of Bijlagen die in het
document waarin zij van toepassing zijn verklaard eerder worden genoemd boven de
bijlagen of Bijlagen die in het document waarin zij van toepassing zijn verklaard later
worden genoemd.
15.4 Het is de Cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
BTHosting B.V. enig recht en/of verplichting die cliënt heeft op grond van de Overeenkomst aan
een derde over te dragen.
15.5 Indien BTHosting B.V. op grond van de Overeenkomst (of de wet) de uitvoering van de
Overeenkomst met recht staakt (waaronder opschort), blijven de vergoedingen die door de Cliënt
aan BTHosting B.V. verschuldigd zou zijn in het geval de uitvoering niet gestaakt zou zijn,
onverminderd verschuldigd.
15.6 Waar in de Overeenkomst en/of de AV boetes en/of andere sancties worden gesteld op
gedragingen van de Cliënt, laten deze boetes en andere sancties de rechten van BTHosting B.V.
onverlet, waaronder met name de rechten van BTHosting B.V. op schadevergoeding en nakoming.
15.7 Op alle rechtsverhoudingen waarop de AV van toepassing zijn, waaronder met name de
Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
15.6 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam,
tenzij dwingendrechtelijke bepalingen aan een dergelijke forumkeuze in de weg staan.

Artikel 16 - Voorgaande exemplaren
16.1 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

©2001 - 2013 BTHosting B.V. te Poortugaal